Oferta

 

ANALIZA
NIERUCHOMOŚCI

Zajmujemy się analizą możliwości zainwestowania nieruchomości pod konkretną inwestycję. W tym zakresie analizujemy zapisy planu miejscowego, a w przypadku jego braku, możliwość pozyskania warunków zabudowy. Określamy możliwości techniczne obsługi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media, kolizje i inne zagrożenia wynikające z lokalizacji nieruchomości i sąsiedztwa. Badamy kwestie wpływu inwestycji na środowisko, analizujemy warunki gruntowo-wodne oraz inne w zależności od specyfiki inwestycji i okoliczności.

 

KONCEPCJA ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonujemy opracowania koncepcyjne, będące podstawą do naszej pracy. Już na tym etapie szukamy najlepszych rozwiązań projektowych, analizujemy funkcję, uwarunkowania pożarowe i wynikające z przepisów BHP oraz innych i proponujemy formę zabudowy. Jest to bardzo ważny etap w procesie projektowania, ponieważ pozwala oszacować większość głównych parametrów inwestycji, jak powierzchnie, wzajemne relacje między poszczególnymi obiektami, obsługę komunikacyjną oraz zaopatrzenie w media, wymagania w zakresie ochrony pożarowej wraz z analizą możliwości w tym zakresie. Na podstawie koncepcji można też określić szacunkową wartość inwestycji.

 

OPRACOWANIA WSTĘPNE
(PRZEDPROJEKTOWE)

Opracowujemy we współpracy ze specjalistami poszczególnych branż kompletną dokumentację i materiały niezbędne do przeprowadzenia procesu projektowego (mapy do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji, opracowania geologiczne) oraz pozyskujemy niezbędne dokumenty wyjściowe (warunki zabudowy, warunki techniczne, decyzje – środowiskowe, wodnoprawne itd).

 

WYKONANIE PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ORAZ POZYSKANIE
POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Opracowujemy kompletne projekty architektoniczno budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, uzgodnieniami i opiniami wraz z pozyskaniem dla Inwestora pozwolenia na budowę.

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI
PRZETARGOWYCH

Wykonujemy dokumentacje przetargowe zarówno na etapie koncepcji jak też projektów architektoniczno budowlanych. W zależności na jakim etapie inwestor zdecyduje się na rozpoczęcie współpracy z wykonawcą oraz jaki charakter prowadzenia inwestycji przyjmie, opracowujemy dokumentacje przetargowe służące wyłonieniu wykonawcy lub wykonawców inwestycji. Dokumentacja przetargowa może być przygotowana w oparciu o koncepcję, projekt budowlany lub jako uzupełnienie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej. Dobrze i kompletnie przygotowana dokumentacja przetargowa, szczególnie wykonywana na podstawie opracowań koncepcyjnych, pozwoli na pozyskanie ofert wykonawców dających się ze sobą porównać, a na etapie realizacji zapewni stronom procesu jego sprawne i bezkonfliktowe przeprowadzenie.

 

Opracowanie projektów wykonawczych i technicznych

Wykonujemy kompletne opracowania w ww zakresie lub zajmujemy się opracowaniem dokumentacji w branży architektonicznej wraz z koordynacją wielobranżową. Wykonujemy takie opracowania zarówno dla własnych projektów, jak też dla powierzonych nam projektów budowlanych opracowywanych przez inne biura, pod warunkiem przeniesienia przez te biura praw autorskich w tym zakresie.

 

Nadzory autorskie, koordynacja inwestycji oraz zastępstwo inwestycyjne

Pełnimy nadzory autorskie dla opracowywanych przez nas projektów, podejmujemy się także roli koordynatora inwestycji oraz zastępstwa inwestycyjnego w przypadku pakietowania zakresów inwestycji. Ma to miejsce w przypadku opracowania przez nas dokumentacji projektowej przynajmniej w zakresie projektu budowlanego. Sporządzamy wówczas dokumentację przetargową z uwzględnieniem pakietowania i przygotowujemy Inwestorowi zapytania ofertowe, na podstawie których wybieramy wykonawców poszczególnych etapów i zakresów inwestycji. W takim przypadku towarzyszymy Inwestorowi aż do zakończenia inwestycji, jej rozliczenia i oddania do użytkowania.

 

Obsługa powykonawcza

Służymy naszym Inwestorom wsparciem i doradztwem również po zakończeniu inwestycji. Budynki w trakcie ich użytkowania „żyją” wraz z postępem czasu, zmianami przepisów, rozwojem naszych Inwestorów. Często niezbędne są konsultacje dotyczące możliwości zmian przyjętych wcześniej rozwiązań, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektów. Archiwizujemy wszelkie dokumenty oraz dokumentację, dzięki czemu nasi Klienci zawsze, nawet po latach mogą zwrócić się do nas o wsparcie we wszelkich sprawach związanych z projektowanymi przez nas budynkami.

 

Inne opracowania

Wykonujemy też inne opracowania dodatkowe, takie jak aranżacja wnętrz dla naszych projektów lub przygotowanie wizualizacji projektowych. Posiadamy nowoczesny sprzęt oraz stale aktualizowane oprogramowanie, które pozwalają nam na opracowywanie projektów w standardach 3D BIM. Jesteśmy też gotowi udzielić wsparcia w certyfikowaniu obiektów dla standardów BREAM czy LEED.

© 2023 INTERNAL - biuro projektowe, architekt. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin